Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maj 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maj 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze zostało utworzonych 6 obwodów głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 187, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Manchester – Konsulat Generalny RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD;
 2. Obwód głosowania nr 188, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Cardiff – Sala Parafialna przy Kościele pw. Matki Bożej z Lourdes, Gabalfa Avenue, Cardiff CF14 2QQ;
 3. Obwód głosowania nr 189, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Leeds, Polski Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, Leeds LS7 4JE;
 4. Obwód głosowania nr 190, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Liverpool, The Academy of St. Francis od Asisi, Gardners Drive, Liverpool L6 7UR;
 5. Obwód głosowania nr 191, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Newcastle, Carnegie Building, Atkinson Road, Benwell, Newcastle upon Tyne NE4 8XS;
 6. Obwód głosowania nr 192, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nottingham, Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Sherwood Rise, Nottingham NG7 6JN;

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie można złożyć, korzystając z dedykowanego formularza lub w sposób wymieniony poniżej, podając dane zawarte w formularzu.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl (od dnia 30 kwietnia 2019 r.) bądź do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (od dnia 27 kwietnia 2019 r.):

 1. telefonicznie, nr tel.: +44 161 245 4131
 2. e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 5. faksem, nr faksu: +44 161 236 8709.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

 1. e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, pod adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 3. faksem, nr faksu: +44 161 236 8709.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl