Nowy system imigracyjny w UK oparty na punktach.

Nowy system imigracyjny w UK oparty na punktach.

Swoboda przemieszczania się między Wielką Brytanią a UE zakończyła się 31 grudnia 2020 r. Wielka Brytania wdrożyła teraz system imigracyjny oparty na punktach, który równo traktuje obywateli UE i obywateli spoza UE.


Każdego, kogo chcesz zatrudnić spoza Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem obywateli Irlandii, będzie musiał wcześniej wystąpić o pozwolenie. Potrzebujesz licencji sponsora, aby zatrudniać najbardziej uprawnionych pracowników spoza Wielkiej Brytanii. Przed złożeniem wniosku o bycie sponsorem powinieneś sprawdzić, czy osoby, które chcesz zatrudnić, spełnią wymagania wymagane do przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy. W systemie imigracyjnym opartym na punktach każda osoba przyjeżdżająca do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych musi spełnić określony zestaw wymagań, za które otrzyma punkty. Wizy są następnie przyznawane tym, którzy uzyskają wystarczającą liczbę punktów. System zapewnia pracodawcom w Wielkiej Brytanii elastyczne możliwości rekrutacji wykwalifikowanych pracowników z całego świata różnymi drogami imigracyjnymi. Stanowi to znaczącą zmianę dla pracodawców rekrutujących pracowników spoza Wielkiej Brytanii. Ten przewodnik zawiera przegląd punktowego systemu imigracyjnego i określa kroki, jakie pracodawcy powinni podjąć, aby dostosować swoją działalność.


Zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika.

Aby zatrudniać większość pracowników spoza Wielkiej Brytanii, musisz mieć licencję sponsora. Nie dotyczy to zatrudniania obywateli Irlandii lub obywateli UE kwalifikujących się do statusu w ramach programu osiedlania się w UE.

W ramach programu wykwalifikowany pracownik każdy, kogo chcesz zatrudnić spoza Wielkiej Brytanii, będzie musiał wykazać, że:

 • mają ofertę pracy od licencjonowanego sponsora Home Office
 • oferta pracy jest na wymaganym poziomie umiejętności - RQF 3 lub wyższym    (A Level i równoważny)
 • mówią po angielsku na wymaganym poziomie.

Ponadto oferta pracy musi spełniać obowiązujący próg minimalnego wynagrodzenia. Jest to wyższa z:

 • ogólny próg wynagrodzenia w wysokości 25 600 GBP lub
 • specjalne wynagrodzenie wymagane w ich zawodzie, zwane „obowiązującą stawką”

Wszyscy kandydaci będą mogli wymienić cechy, takie jak kwalifikacje, za niższą pensję, aby uzyskać wymaganą liczbę punktów. Jeśli oferta pracy jest niższa od wymaganego wynagrodzenia minimalnego, ale nie mniej niż 20 480 GBP, kandydat może nadal kwalifikować się, jeśli:

 • ofertę pracy w zawodzie, którego brakuje
 • doktorat odpowiedni do pracy
 • doktorat z przedmiotu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)  związanego z pracą

Istnieją różne zasady dotyczące wynagrodzeń pracowników wykonujących określone zawody związane z opieką zdrowotną lub edukacją oraz „nowych pracowników” na początku kariery.


Potrzebne jest 70 punktów, aby móc ubiegać się o pracę w Wielkiej Brytanii.

Charakterystyka Obowiązkowe / Zmienne Punkty
Oferta pracy od zatwierdzonego sponsora Obowiązkowe 20
Praca na odpowiednim poziomie umiejętności Obowiązkowe 20
Posługuje się językiem angielskim na
wymaganym poziomie
Obowiązkowe 10
Wynagrodzenie w wysokości od 20480 GBP
lub co najmniej co najmniej 80% obowiązującej stawki dla zawodu
(w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa)

Zmienne

0
Wynagrodzenie w wysokości 23 040 GBP do 25 599 GBP
lub co najmniej 90% obowiązującej stawki dla zawodu
(w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa)

Zmienne

10
Wynagrodzenie w wysokości 25,600 GBP lub więcej
lub co najmniej aktualna stawka za zawód
(w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa)

Zmienne

20
Praca w zawodzie, w którym występuje niedobór
wskazana przez Komitet Doradczy ds. Migracji

Zmienne

20
Wykształcenie: doktorat z przedmiotu związanego z pracą. Zmienne 10
Wykształcenie: doktorat z przedmiotu STEM odpowiedniego do pracy Zmienne 20

Określenie, czy praca spełnia wymagany poziom umiejętności.

Wszystkie zawody mają odpowiedni kod standardowej klasyfikacji zawodów (SOC Standard Occupational Classification). Każdy kod SOC ma wyznaczony poziom umiejętności. To określa, czy stanowisko spełnia wymagania zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika.

Sprawdź, które zawody znajdują się na liście zawodów, których brakuje w każdym regionie Wielkiej Brytanii  ->kliknij tutaj <-

Sprawdź, które zawody znajdują się na liście zawodów związanych z niedoborem opieki zdrowotnej i edukacji w każdym regionie Wielkiej Brytanii ->kliknij tutaj<-


Program Global Talent.

Program Global Talent otworzył się dla obywateli UE na tych samych zasadach, co dla obywateli spoza UE. Oznacza to, że najbardziej wykwalifikowani, którzy mogą osiągnąć wymagany poziom punktów, będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii bez oferty pracy, jeśli zostaną zatwierdzeni przez uznaną brytyjską instytucję, zatwierdzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Nie musisz być licencjonowanym sponsorem, aby zatrudnić migranta w ramach programu Global Talent.

Ten program ma przyciągnąć uznanych światowych liderów i obiecujące osoby w dziedzinie nauki, nauk humanistycznych, inżynierii, sztuki i technologii cyfrowej. Najlepsi naukowcy i badacze mogą skorzystać z szybszego procesu zatwierdzania w ramach przyspieszonego programu STEM.

Od stycznia 2021 r. Aktualna lista zatwierdzonych organów zatwierdzających przedstawia się następująco:

 • The Royal Society, for science and medicine.
 • The Royal Academy of Engineering, for engineering.
 • The British Academy, for humanities.
 • UK Research and Innovation, for science and research.
 • Tech Nation, for digital technology.
 • Arts Council England, for arts and culture.

Wiza dla absolwentów.

Wiza dla absolwentów będzie dostępna dla studentów zagranicznych, którzy ukończyli studia w Wielkiej Brytanii od lata 2021 r. Umożliwi to studentom zagranicznym pozostanie w Wielkiej Brytanii i pracę na dowolnym poziomie umiejętności przez dwa lata po ukończeniu studiów.  Studenci zagraniczni, którzy ukończą doktorat od lata 2021 r., Mogą pozostać w Wielkiej Brytanii przez trzy lata po studiach, aby mieszkać i pracować. Ułatwi to niektórym z najlepszych młodych międzynarodowych absolwentów zapewnienie wykwalifikowanych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii i przyczyni się do wzrostu gospodarczego.


Transfer wewnątrz przedsiębiorstwa.

Program transferu wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT - Intra-company transfer) umożliwia międzynarodowym organizacjom ułatwianie tymczasowych przeprowadzek do Wielkiej Brytanii kluczowym pracownikom biznesowym za pośrednictwem ich oddziałów zależnych, pod warunkiem spełnienia wymogów sponsorowania ICT. Trasa ta wymaga od kandydatów pełnienia ról o kwalifikacjach zgodnych z RQF 6 (równoważny poziom absolwenta) i podlegających innym progom minimalnego wynagrodzenia niż zatrudnianie wykwalifikowanego pracownika.


Inne programy.

 1. Start-up i innowator - mają na celu przyciągnięcie przedsiębiorczych talentów i innowacyjnych, skalowalnych pomysłów biznesowych do Wielkiej Brytanii. Start-up jest przeznaczony dla tych, którzy zakładają innowacyjną firmę po raz pierwszy, a Innovator dla tych, którzy mają doświadczenie w branży i co najmniej 50 000 funtów własnego wkładu. Kandydaci mogą być osobami lub zespołami.
 2. Wiza zdrowotna i opiekuńcza -  jest częścią programu zatrudniania dla pracowników wykwalifikowanych. Umożliwia ono osobom przyjechanie do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy, jeśli pracują w kwalifikujących się zawodach medycznych, z ofertą pracy od NHS, sektora opieki społecznej lub organizacji świadczących usługi na rzecz NHS.
 3. Kreatywna praca - ten program jest przeznaczony dla wnioskodawców z branży kreatywnej, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii w celu zawarcia krótkoterminowych umów lub zaangażowania na okres do 12 miesięcy. Kandydaci muszą mieć potwierdzoną ofertę pracy i zatrudnienie sponsorowane przez brytyjskiego pracodawcę posiadającego licencję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 4. Program dla sportowców - międzynarodowi sportowcy muszą również mieć potwierdzoną ofertę pracy, a ich zatrudnienie jest sponsorowane przez brytyjskiego pracodawcę licencjonowanego przez Home Office. Dodatkowo muszą mieć poparcie odpowiedniego zarządzającego organu sportowego.
 5. Praca sezonowa - program pilotażowy pracowników sezonowych trwa obecnie do końca 2021 roku i umożliwia rekrutację ograniczonej liczby pracowników tymczasowych na określone stanowiska w sektorze ogrodniczym.
 6. Moblina młodzież - pracodawcy mogą również skorzystać z programu mobilności młodzieży. Wielka Brytania zawarła porozumienia z ośmioma krajami i terytoriami, które umożliwiają około 20 000 młodych ludzi przyjazd do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy i podróży każdego roku. Kandydaci muszą mieć od 18 do 30 lat i mogą pozostać do dwóch lat.
 7. Obywatele UE już mieszkający w Wielkiej Brytanii - system imigracyjny oparty na punktach nie ma zastosowania do obywateli UE już mieszkających w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. Oni i członkowie ich rodzin są uprawnieni do ubiegania się o unijny system osiedleńczy i mają czas do 30 czerwca 2021 r. Na złożenie wniosku. W ramach środka przejściowego pracodawcy mogą nadal akceptować paszporty i krajowe dowody tożsamości obywateli UE jako dowód ich prawa do pracy do 30 czerwca 2021 r. Jednak niektórzy obywatele UE mogą zdecydować się udowodnić swoje prawo do pracy, wykorzystując swój status cyfrowy uzyskany z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Można to zrobić, korzystając z internetowej usługi sprawdzania prawa do pracy w Home Office.
 8. Pracownik przygraniczny - to osoba z UE, która jest zatrudniona lub prowadzi działalność na własny rachunek w Wielkiej Brytanii, ale mieszka gdzie indziej. Każda osoba przygraniczna pracująca w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. będzie mogła zachować swój status, ale będzie musiała wystąpić o zezwolenie. Obywatele Irlandii, którzy pracują na granicy Wielkiej Brytanii, nie muszą ubiegać się o zezwolenie, ale mogą, jeśli chcą.

Jak zostać licencjonowanym sponsorem ?

Aby zostać sponsorem, musisz zgłosić chęć rekrutacji pracowników w ramach programu wykwalifikowanych pracowników spoza Wielkiej Brytanii. Przed złożeniem wniosku powinieneś sprawdzić, czy osoby, które chcesz zatrudnić, spełniają wymagania wymagane do przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy.

Standardowy czas rozpatrywania wniosku wynosi zazwyczaj osiem tygodni i rozpocznie się w momencie otrzymania wniosku. Jako licencjonowany sponsor będziesz mógł zatrudniać uprawnionych pracowników z dowolnego miejsca na świecie.

Niektóre programy imigracyjne, takie jak Global Talent, są „niesponsorowane”. Nie potrzebujesz licencji, aby zatrudniać pracowników z niesponsorowaną wizą. Nie musisz być sponsorem, aby rekrutować obywateli Irlandii lub kogokolwiek z rynku pracy rezydenta, który ma istniejące prawo do pracy w Wielkiej Brytanii.

Obejmuje to obywateli UE posiadających status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia oraz obywateli spoza UE, którzy mają prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony.

Będziesz musiał:

 1. Sprawdzić, czy twoja firma się kwalifikuje - aby uzyskać zezwolenie, nie można posiadać wyroków skazujących za przestępstwa imigracyjne lub niektóre inne przestępstwa, takie jak oszustwo lub pranie brudnych pieniędzy.
 2. Wybrać rodzaj licencji pracownika wykwalifikowanego, o który chcesz się ubiegać - będzie to zależeć od tego, czy sponsorujesz kandydata do pracy w celach ogólnych, czy też dla celów ICT. Możesz ubiegać się o licencję obejmującą jedno lub oba.
 3. Zdecydować kto będzie zarządzał sponsoringiem w twojej firmie - podczas ubiegania się o licencję musisz wyznaczyć osoby w swojej firmie do zarządzania procesem sponsorowania. Głównym narzędziem, z którego będą korzystać, jest system zarządzania sponsorowaniem (SMS - sponsorship management system). Role to:
 • Intendent - starsza i kompetentna osoba odpowiedzialna za działania pracowników i przedstawicieli korzystających z SMS.
 • Kluczowy kontakt - główny punkt kontaktowy w sprawach wiz brytyjskich i imigracji (UKVI).
 • użytkownik z dostępem do poziomu 1 - odpowiedzialny za całodzienne zarządzanie Twoją licencją za pomocą SMS.

Te role mogą pełnić jedna ta sama osoba lub różne osoby.

4. Złóż wniosek online i wnieś opłatę.

Typ licencji Opłata od małych firm lub organizacji charytatywnych Opłata od średnich lub dużych firm
Tier 2 536 GBP 1476 GBP
Tier 5 536 GBP 536 GBP
Tier 2 i Tier 5 536 GBP 1476 GBP
Dodanie Tier 2 do istniejącego Tier 5 0 GBP 940 GBP
Dodanie Tier 5 do istniejącego Tier 2 0 GBP 0 GBP

Podane opłaty obowiązują od listopada 2020 r. Opłaty są na bieżąco weryfikowane i mogą ulec zmianie. ->Sprawdź tu<- Prowadzisz zwykle małą firmę, jeśli: Twój roczny obrót wynosi 10,2 miliona GBP lub mniej masz 50 pracowników lub mniej Skontaktuj się z działem pomocy biznesowej, jeśli nie masz pewności, do której kategorii należy Twoja firma: businesshelpdesk@homeoffice.gov.uk


Opłaty za wykwalifikowanych pracowników.

Płacona przez brytyjskiego pracodawcę za każdego wykwalifikowanego pracownika migrującego, którego zatrudnia w ramach zatrudniania pracowników wykwalifikowanych i transferów wewnątrz przedsiębiorstwa. Będziesz musiał uiścić opłatę, sponsorując zarówno pracowników migrujących z UE, jak i spoza UE. Pracodawcy muszą zapłacić 1000 GBP za wykwalifikowanego pracownika przez pierwsze 12 miesięcy, z dodatkową opłatą w wysokości 500 GBP za każdy kolejny sześciomiesięczny okres. Obniżone stawki będą miały zastosowanie, tak jak teraz, do organizacji charytatywnych i małych firm.


Źródło powyższego artykułu znajduje się pod adresem: https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-employer-information/the-uks-points-based-immigration-system-an-introduction-for-employers
w języku angielskim.