Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

Zasady głosowania za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze zostało utworzonych 11 (jedenaście) obwodów głosowania:

Numer obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

290

Manchester, Konsulat Generalny RP,
51 Portland Street, Manchester, M1 3LD

291

Manchester, Ośrodek Polski przy Parafii Miłosierdzia Bożego, 194-196 Lloyd Street North, Manchester, M14 4QB

292

Boston, Sala St. Mary’s Catholic Church,
24 Horncastle Road, Boston, PE 21 9BU

293

Cardiff, Sala Parafialna przy Parafii pw. Matki Bożej z Lourdes, Gabalfa Avenue, Cardiff, CF14 2QQ

294

Carlisle, St Cuthberts Catholic Community School,
Victoria Road, Carlisle, CA1 2UE

295

Kingston upon Hull, Sala JUNIPER The Community Enterprise Centre Ltd., Cottingham Road, Kingston upon Hull, HU5 2DH

296

Leeds, Polski Ośrodek Katolicki w Leeds, Newton Hill Road,
Leeds, LS7 4JE

297

Leicester, Polski Ośrodek w Leicester przy Polskim Kościele Św. Pawła, Falmouth Road, Leicester, LE5 4WH

298

Newcastle upon Tyne, Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Mapple Terrace, Newcastle upon Tyne, NE4 7SF

299

Nottingham, Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Sherwood Rise, Nottingham, NG7 6JN

300

Wrexham, Sala Saint Marys’s Cathedral,
Regent Street, Wrexham, LL11 1RB

Dotyczy obwodu głosowania nr 290: informujemy, że przed wejściem na teren budynku przeprowadzana będzie kontrola bezpieczeństwa. Prosimy, aby nie przynosić większego bagażu i innych przedmiotów, które mogą spowolnić proces kontroli.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

Właściwość terytorialna Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze obejmuje następujące hrabstwa: Northumberland, Tyne and Wear, County Durham, Cumbria, Lancashire, North Yorkshire, East Riding of Yorkshire, South Yorkshire, West Yorkshire, Greater Manchester, Merseyside, Chesire, Derbyshire, Nottinghamshire, Lincolnshire, Rutland, Leicestershire, Staffordshire, Shropshire, Isle of Man oraz cały obszar Walii.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze:

 1. telefonicznie, nr tel.: +44 (0) 161 245 4131
 2. e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD;
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu, adres j.w.
 5. faksem, nr faksu: +44 (0) 161 236 8709

Gotowy formularz do pobrania (zgłoszenie wyborcy do spisu wyborców).

Rejestracja jest możliwa od dnia 17 września 2019 r.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 3. faksem, nr faksu: +44 (0) 161 236 8709

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej tj. do 11 października 2019 r.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.